Områden

ARRENDE

Vi biträder i frågor om bland annat upprättande av arrendeavtal, villkorsändringar, uppsägning för avflyttning, avhysningar, överlåtelser och processer i arrendenämnd samt domstol.

BOSTADSRÄTT

Vi biträder bostadsrättsföreningar vid förvärv av fastigheter för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt samt vid likvidering för ombildning av bostadsrätt till äganderätt.

Vi biträder även bostadsrättsföreningar i bland annat frågor berörande föreningsrätt, bostadsrätt, entreprenadfrågor, bygglov och andra tillstånd samt hyresrätt för eventuella kvarvarande hyresgäster.

ENTREPRENAD

Vi biträder i frågor om bland annat upprättande av entreprenadavtal, tolkning av entreprenadavtal, fel i entreprenad, försening i entreprenad, förhandlingar, domstolsprocesser samt skiljeavgöranden.

Vi har fortlöpande samarbete med byggteknisk och ekonomisk expertis

EXPROPRIATION

Expropriation innebär att mark ianspråktas av stat, kommun eller enskild för ett allmänt ändamål. Vi biträder i processer rörande ersättning för exproprierad mark och har fortlöpande samarbete med teknisk och ekonomisk expertis inom området.

FASTIGHETSKÖP

Vi biträder i frågor om bland annat upprättande av kontraktshandlingar, säljaransvar – till exempel begränsningar av felansvar, köparens undersökningsplikt och mäklaransvar.

I fråga om värdering av fastigheter har vi fortlöpande samarbete med erfarna värderare av alla fastighetstyper.

FEL I FASTIGHET

Vi har mångårig och omfattande erfarenhet av processer i fråga om fel i fastighet.

Vi har vana att hantera tekniskt komplicerade frågor och har fortlöpande samarbete med byggnadstekniker och ingenjörer för biträde med tekniska utredningar.

KONSULTANSVAR

Vi biträder i frågor om bland annat uppdragsavtal – upprättande av och tolkning av konsumenttjänster, ansvarsfrågor, skadestånd samt processer

LANTMÄTERIFRÅGOR

Vi har fortlöpande samarbete med olika privatpraktikserande lantmätare. Vi biträder i förrättningar och processer om bland annat, avstyckning, fastighetsreglering, klyvning, gränsbestämning, servitut, fastighetsreglering och ersättning.

LOKALHYRA

Vi biträder i frågor om bland annat upprättande om hyresavtal, ändring av hyresavtal, avhysning, överlåtelser, ersättningsfrågor, förhandlingar samt processer.

MILJÖRÄTT

Vi biträder i frågor om bland annat ansökan om tillstånd, myndighetsingripanden, överklaganden, åtgärder på grund av störning och tekniska utredningar.

PLAN- OCH BYGG

Vi biträder i frågor om bland annat detaljplaner, tillstånd, överklaganden och myndighetsingripanden.

 SERVITUT

Vi biträder i frågor om bland annat bildande av avtalsservitut och officialservitut, upphävande av servitut, fastställande av servitutsinnehåll samt förrättningar och processer i övrigt.

SKADESTÅND

Vi biträder i frågor om fastighetsanknutet skadestånd, bland annat för vårdslös myndighetsutövning.

VATTENRÄTT

Vi har fortlöpande samarbete med teknisk och ekonomisk expertis. Vi biträder i frågor om bland annat tillstånd till vattenföretag och ersättningar.