Områden

ARRENDE

Vi upprättar arrendeavtal och biträder såväl markägare som arrendatorer
i tvister rörande villkorsändring, uppsägning, avhysning och överlåtelser.

BOSTADSRÄTT

Vi biträder bostadsrättsföreningar i frågor om föreningsrätt, entreprenad, bygglov, hyra och annan upplåtelse samt i tvister med föreningens medlemmar. Vi biträder även privatpersoner i tvister med bostadsrättsföreningar.

 

ENTREPRENAD

Vi upprättar entreprenadavtal och biträder i tvister som rör fel och försening i entreprenad.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med byggteknisk expertis, bl.a. besiktningsmän och konstruktörer.

 

EXPROPRIATION

Vi biträder i frågor om tvångsvis ianspråktagande av mark.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med lantmäterikonsulter i värderings- och ersättningsfrågor.

FASTIGHETSKÖP

Vi upprättar kontraktshandlingar och har mångårig erfarenhet i frågor som rör begränsningar av felansvar, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och mäklaransvar.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med erfarna värderare av alla fastighetstyper.

FEL I FASTIGHET

Vi biträder säljare och köpare i frågor om fel i fastighet och har mångårig erfarenhet av att hantera tekniskt och juridiskt komplicerade frågor.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med byggnadstekniker för biträde med tekniska utredningar.

 

KONSULTANSVAR

Vi biträder i frågor om uppdragsavtal – upprättande av och tolkning av konsumenttjänster, ansvarsfrågor, skadestånd samt processer

LANTMÄTERI

Vi biträder i förrättningar och processer om fastighetsreglering, gränsbestämning, bildande av gemensamhetsanläggningar, officialservitut och ersättning för marköverföring.

 

LOKALHYRA

Vi upprättar hyresavtal och biträder såväl hyresvärdar som hyrestagare i tvister om villkorsändring, uppsägning, avhysning och överlåtelser.

MILJÖRÄTT

Vi biträder i frågor om miljörättsliga tillstånd samt vid tillsyn och myndighetsingripanden.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med erfarna miljökonsulter för tekniska utredningar.

.

PLAN- OCH BYGG

Vi biträder i frågor om bygglov, detaljplaner, tillsyn och myndighetsingripanden.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med arkitekter och konstruktörer för tekniska utredningar och upprättande av bl.a. bygglovshandlingar.

 SERVITUT

Vi upprättar avtalsservitut och biträder i förrättningar och andra processer om bl.a. fastställande av servitutsinnehåll och upphävande av servitut.

SKADESTÅND

Vi biträder i frågor om fastighetsanknutet skadestånd, bland annat för vårdslös myndighetsutövning.

VATTENRÄTT

Vi biträder i frågor som rör tillstånd och anmälan för vattenverksamhet, vilket ofta behövs för åtgärder av anordningar i vatten samt för muddring.

Vi har nära och fortlöpande samarbete med teknisk och ekonomisk expertis.