Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen)

Måres Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på̊ grundval av vad som stadgas i artikel 6.1 i Dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Måres Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Måres Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på̊ din begäran eller på̊ eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också̊ rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också̊ vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vi kommer inte att överföra personuppgifter till ett tredje land eller till en internationell organisation annat än i de fall överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kontakta oss på̊ info@maresadvokatbyra.nu om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Måres Advokatbyrå AB, org. nr. 556396-7453, Västra Hamngatan 8, 411 17 Göteborg, 031-15 09 50.